Huurvoorwaarden
Hier kunt u onze huurvoorwaarden lezen.

Huurvoorwaarden

1.Verhuurder verhuurt aan huurder de Traveljack BabyMobiel zoals hiervoor nader geduid.

2.De huur gaat in op de datum als ingevuld op voorzijde van dit contract en eindigt op de datum van terugbezorging.

3.De huurprijs bedraagt €25,- per maand en €7,- per verlengingsweek.

Een periode van 4 weken word als een maand beschouwd; voormelde bedragen zijn incl. BTW en excl. Eventuele verzendkosten welke voor rekening zijn van de huurder. Huurder dient de huur voor die hiervoor overeengekomen huurperiode voor aflevering c.q. verzending in zijn geheel te voldoen op één van de volgende wijzen:

-Overmaken naar bankrekeningnummer 1343.89.867 bij de Rabobank Land van Cuijk- Noord-B.A te Mill, staande ten name van Traveljack (het bedrag in voldaan wanneer het bedrag op vermeld rekeningnummer is bijgeschreven);

-In kontanten bij aflevering.

-Middels eurocheque bij aflevering.

4.Huurder is verplicht een waarborgsom te voldoen van €125,- voor aflevering c.q. verzending van het gehuurde. Indien het verhuurde langer als 7 maanden in bezit blijft bij huurder dient de waarborgsom aangevuld te worden met €125,-. De waardborgsom kan worden voldaan op één van de wijzen als de onder 3. vermeld.

5.De huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren tegen alle verzekerbare schade (zoals diefstal, brand, beschadiging) en verzekerd te houden gedurende onder 2. Vermelde huurperiode. De uit deze huurovereenkomst voortvloeiende rechten van de huurder jegens de verzekeraar worden steeds hierbij bij voorbaat door huurder aan verhuurder geleverd. Alle lasten en belastingen te zake van het gehuurde geheven of wordende geheven, zij ten laste van huurder.

6.Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet van toedoen van derden of niet.

7.Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor de huurder; de verhuurder zal in geen gebal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig zichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek.

8.De verhuurder heeft het recht eenmaal per maand in nader overleg te regelen controle op het onderhoud van het gehuurde uit te kunnen oefenen of te doen uitoefenen.

9.Het gehuurde mag enkel worden gebruikt overeenkomstig zijn bestemming, te weten baby- zit voor op het stuur van een fiets. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur aan verhuurder terug te geven.

10.Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van huurder, nadat van de noodzakelijkheid hiervan door huurder is kennisgegeven aan verhuurder.

11.Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt aangebracht, wordt daardoor eigendom van verhuurder.

12.Wanneer huurder één of meer bepalingen uit deze overeenkomst niet stipt nakomt, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurder roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, of op het gehuurde, wanneer huurder in staat van faillissement geraakt, wanneer hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel plaatsgrijpen van één van de gemelde omstandigheden de verhuurder het recht om zonder nadere sommatie ontbinding van deze overeenkomst te vorderen, zonder tussenkomst van de rechter, en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder schadevergoeding te vorderen.

13.Huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende zaak, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatelestelling, of zijn voornemen of het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

14.Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke verhuurder voor het geldend maken van zijn recht ingevolge dit huurcontract nuttig of nodig mocht achten.

15.Op straffe van een direct, zonder gerechtelijke tussenkomst, opeisbare boete van tweeduizend driehonderd euro (€2300,-) is het verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijke na te (laten) maken of te (laten) kopiëeren. Men is in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling of termijnstelling nodig is, enkel en alleen door het feit van de overtreding zelve.